[1]
วงษ์ปู่ ไ. . . และ จิ๋วปัญญา ป. ., “การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว”, RMUTL.Eng.J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 19–27, มิ.ย. 2021.