[1]
ขุนเอียด เ. . และ วัชรศรีสำเริง ภ. ., “สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน”, RMUTL.Eng.J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–11, ธ.ค. 2020.