[1]
ตันนโยภาส ด. ., จันทร์มาตร์ ณ. ., และ เจริญสุข น. ., “การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์ ”, RMUTL.Eng.J., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 43–50, ธ.ค. 2020.