[1]
อัศวฉัตรสกุล ว. และ ภูมิกิตติพิชญ์ ก., “การวิเคราะห์ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินที่กระแสฟ้าผ่าทางตรงขนาด 5 kA 10 kA และ 20 kA”, RMUTL.Eng.J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–7, มิ.ย. 2019.