[1]
วิไลพล ป., เจริญสวรรค์ ป., สีหะวงษ์ น., เม่นเกิด จ., ประกอบกสิกรณ์ ป., และ คำบุญ ป., “การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ”, RMUTL.Eng.J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 40–50, มิ.ย. 2019.