[1]
อุทธิยัง เ., เลิศนิธิจิรโชติ ว., ปาระมี ไ., เทียนทิพย์ ส., และ มาเทศน์ ส., “การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก”, RMUTL.Eng.J., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 35–40, ธ.ค. 2016.