[1]
วรรณพรหม ว., “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร”, RMUTL.Eng.J., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–7, ธ.ค. 2016.