[1]
เจริญศรี ธ., อมรพิศาล น., อนุชิต น., และ วิไลพล ป., “อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 33–36, มี.ค. 2017.