[1]
ฝั้นแก้ว ป., พงศ์พุฒิ ค., พึ่งสุข บ., และ ณ ลำปาง พ., “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 25–32, มี.ค. 2017.