[1]
วิรุณพันธ์ ก., สายเปลี่ยน ธ., และ ใจชมพู ภ., “การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–15, มี.ค. 2017.