[1]
เพียรตระกูล ธ., คุณวิภูษิต ภ., เจริญสาธิต ก., และ เจริญสาธิต ก., “การติดตามการสั่นของวัตถุในวิดีโอเงียบเพื่อสกัดเสียง”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 53–62, เม.ย. 2019.