[1]
กาจันทร์ ท., แตงก่อ ธ., แก้วฉัยยา ว., สีหะวงษ์ น., วิไลพล ป., and เจริญสวรรค์ ป., “Effects of Evaporator Length and Number of Turns of Closed-Loop Oscillating Heat Pipe on Thermal Performance of Flat Plate Solar Collector”, RMUTL.Eng.J., vol. 3, no. 1, pp. 9–17, Apr. 2019.