[1]
พ่วงศรี ป., ฉัตรภูติ น., และ พฤกษานุบาล อ., “ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์”, RMUTL.Eng.J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1–7, ม.ค. 2018.