[1]
โรจนอัมพวัน ถ., พฤกษ์ภัทรานนต์ พ., ตัณฑนุช ส., อินา น., และ ชีวกุล จ., “การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์”, RMUTL.Eng.J., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 38–45, ก.พ. 2019.