[1]
เด่นตรี ส. และ เหลือแดง บ., “การออกแบบราโดมแบนด์กว้างสำหรับสายอากาศอาร์เรย์สำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”, RMUTL.Eng.J., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 32–37, พ.ย. 2018.