[1]
แก้วดวงตา ศ., บางแก้ว น., วรรณเลิศ ร., และ พงศ์เจริญพาณิชย์ ช., “การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร”, RMUTL.Eng.J., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 26–31, พ.ย. 2018.