[1]
แปงหลวง ก., เพชรวงษ์ ภ., จิราสิต ฟ., ทองสุก ว., และ ศิริลักษณ์ ศ., “การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม”, RMUTL.Eng.J., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 1–7, ก.ค. 2016.