คำจันทร์ ว. ., ธันย์วัชรมงคล อ. . และ คำจันทร์ ศ. . (2021) “การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), น. 56–63. doi: 10.14456/rmutlengj.2021.12.