แก้วพลอย ส. ., แก้วพลอย ส. . และ จูมผา ว. . (2021) “การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), น. 29–39. doi: 10.14456/rmutlengj.2021.9.