ศิริรักษ์ ว. ., จันต๊ะคาด ห. ., ลือสัก พ., จินตอมรชัย ก. ., ปิ่นชัยมูล อ. ., สงวนแพง ส. . และ สีตา ช. . (2021) “การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), น. 38–56. doi: 10.14456/rmutlengj.2021.5.