โภคาวัฒนา อ. . . และ จินาชาญ ก. . (2021) “สายธารคุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแกงขมิ้นหนองหงส์”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), น. 28–37. doi: 10.14456/rmutlengj.2021.4.