วงษ์ปู่ ไ. . . และ จิ๋วปัญญา ป. . (2021) “การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), น. 19–27. doi: 10.14456/rmutlengj.2021.3.