ขุนเอียด เ. . และ วัชรศรีสำเริง ภ. . (2020) “สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), น. 1–11. doi: 10.14456/rmutlengj.2021.1.