ตันนโยภาส ด. ., จันทร์มาตร์ ณ. . และ เจริญสุข น. . (2020) “การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์ ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(2), น. 43–50. doi: 10.14456/rmutlengj.2020.12.