อุทธิยัง เ., เลิศนิธิจิรโชติ ว., ปาระมี ไ., เทียนทิพย์ ส. และ มาเทศน์ ส. (2016) “การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), น. 35–40. doi: 10.14456/rmutlengj.2016.16.