ฝั้นแก้ว ป., เปนุจา ไ., สันติชัยชาญ ส. และ ทองแดงห่วง ส. (2017) “การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), น. 55–61. doi: 10.14456/rmutlengj.2017.7.