เจริญศรี ธ., อมรพิศาล น., อนุชิต น. and วิไลพล ป. (2017) “The Effects of Pressure and Temperature on Cold-Pressed Sesame-Oil Recovery Yield”, RMUTL Engineering Journal, 2(1), pp. 33–36. doi: 10.14456/rmutlengj.2017.4.