ฝั้นแก้ว ป., พงศ์พุฒิ ค., พึ่งสุข บ. และ ณ ลำปาง พ. (2017) “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), น. 25–32. doi: 10.14456/rmutlengj.2017.3.