วิรุณพันธ์ ก., สายเปลี่ยน ธ. และ ใจชมพู ภ. (2017) “การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), น. 1–15. doi: 10.14456/rmutlengj.2017.1.