วัฒนกุล พ., รัตนโอภาส ก. และ แก้วคีรี ส. (2017) “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), น. 43–52. doi: 10.14456/rmutlengj.2017.12.