กาจันทร์ ท., แตงก่อ ธ., แก้วฉัยยา ว., สีหะวงษ์ น., วิไลพล ป. and เจริญสวรรค์ ป. (2019) “Effects of Evaporator Length and Number of Turns of Closed-Loop Oscillating Heat Pipe on Thermal Performance of Flat Plate Solar Collector”, RMUTL Engineering Journal, 3(1), pp. 9–17. doi: 10.14456/rmutlengj.2018.2.