พ่วงศรี ป., ฉัตรภูติ น. และ พฤกษานุบาล อ. (2018) “ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1), น. 1–7. doi: 10.14456/rmutlengj.2018.1.