โรจนอัมพวัน ถ., พฤกษ์ภัทรานนต์ พ., ตัณฑนุช ส., อินา น. และ ชีวกุล จ. (2019) “การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), น. 38–45. doi: 10.14456/rmutlengj.2018.12.