แก้วดวงตา ศ., บางแก้ว น., วรรณเลิศ ร. และ พงศ์เจริญพาณิชย์ ช. (2018) “การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), น. 26–31. doi: 10.14456/rmutlengj.2018.10.