แปงหลวง ก., เพชรวงษ์ ภ., จิราสิต ฟ., ทองสุก ว. และ ศิริลักษณ์ ศ. (2016) “การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), น. 1–7. doi: 10.14456/rmutlengj.2018.7.