คำจันทร์ วิเรขา, ธันย์วัชรมงคล อธิวัฒน์, และ คำจันทร์ ศักดิ์ดา. 2021. “การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 (2):56-63. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.12.