แก้วพลอย สมศักดิ์, แก้วพลอย สุจิตรา, และ จูมผา วัชนะชัย. 2021. “การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 (2):29-39. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.9.