ศิริรักษ์ วรพจน์, จันต๊ะคาด หฤทัยรัตน์, ลือสัก พีรวัตร, จินตอมรชัย กำพล, ปิ่นชัยมูล อมรรัตน์, สงวนแพง สมควร, และ สีตา ชัชชัย. 2021. “การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 (1):38-56. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.5.