วงษ์ปู่ ไกรสร, และ จิ๋วปัญญา ปริดา. 2021. “การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 (1):19-27. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.3.