ขุนเอียด เฉลิม, และ วัชรศรีสำเริง ภาสพิรุฬห์. 2020. “สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 (1):1-11. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.1.