ถาวรวัตร์ เฉลิมศักดิ์, และ บุญชูจรัส สุวิทย์. 2020. “การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5 (2):1-9. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.7.