วิไลพล ปฐมศก, เจริญสวรรค์ ปิยะนันท์, สีหะวงษ์ นพรัตน์, เม่นเกิด จิรานุวัฒน์, ประกอบกสิกรณ์ ปรากรณ์, and คำบุญ ปิยะวัต. 2019. “Briquette Ratio Investigation of Charcoal Briquette Produced from Brick-Burning-Process Residual Charcoal”. RMUTL Engineering Journal 4 (1):40-50. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/198439.