เงินคำคง ครรชิต, จำรูญรัตน์ นิธิวัฒ, แก้วหนัก สิทธิศักดิ์, เมืองใจ กฤษณฉัตร, ตันติวา นิตยา, มโนนันท์ นันท์นภัส, and ศรีสุริยจันทร์ พิสิฐ. 2016. “Efficiency of the Microalgae Chlorella Sp. TISTR 8432 to CO2 Capture from Biogas System”. RMUTL Engineering Journal 1 (1):51-58. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/184564.