วิสุทธิเมธีกร พิสิทธิ, and ชื่นแขก วิบูลย์. 2019. “Design of an AC/DC Converter With Using Supercapacitors As Energy Storage”. RMUTL Engineering Journal 1 (1):23-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/184088.