วรรณพรหม วธัญญู, กิตติวรเชฏฐ์ วัชระ, สาลี สามารถ, ทรายแก้ว ณัฐธินี, เมืองใจ วรจักร์, สมศักดิ์ ธีระศักดิ์, ทองปรอน จัตตุฤทธิ์, และ กีรติกร กฤษณพงศ์. 2016. “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 (2):1-7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.11.