ฝั้นแก้ว ประเทือง, เปนุจา ไตรภพ, สันติชัยชาญ สุทธิชัย, และ ทองแดงห่วง สุรสิทธิ์. 2017. “การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (1):55-61. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.7.