เจริญศรี ธนพล, อมรพิศาล นพพล, อนุชิต นฤดล, และ วิไลพล ปฐมศก. 2017. “อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (1):33-36. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.4.