ฝั้นแก้ว ประเทือง, พงศ์พุฒิ คณิน, พึ่งสุข บดีศร, และ ณ ลำปาง พุฒิพงศ์. 2017. “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (1):25-32. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.3.