วิรุณพันธ์ กานต์, สายเปลี่ยน ธนารักษ์, และ ใจชมพู ภาคภูมิ. 2017. “การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (1):1-15. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.1.