หัตถสิน ยุพดี, ปรีดี วัชรินทร์, และ อินซ้อน สามารถ. 2017. “ประเมินการวัดความแม่นยำเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (2):63-71. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.14.